Naše pracoviště

DDM Jindřichův Hradec, Růžová 10

DDM Dačice, Antonínská 85/II

DDM Třeboň, Na sadech 4

+420 384 361 196

info@ddmjh.cz

Novinky

01.06.2020 Mitkamjit.cz - web, domečků se spoustou nápadů...


V tlačítkách jsou odkazy na weby mitkamjit.cz, kde jsou aktivity našich domečků v době karantény...


 

13.02.2020 Přihlášení do klientského centra

Informace k obnovení provozu od 11.5.2020

06.05.2020

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020


 
 
Provoz středisek volného času je možné obnovit od 11. května 2020, a to v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020.
 
Pohyb účastníků ve středisku volného času (dále SVČ) se řídí těmito principy:
 

Vstup do budovy
 
 • Vstup do budovy SVČ je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům.
 • Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky (ústenky, šátek, šál, nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének).
 • Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do SVČ (popřípadě k vyřazení účastníka).
 

Převlékání na kroužek  je v šatnách zakázáno ( děti musí přijít již v oblečení, ve kterém činnost vykonávají).
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do místnosti, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Maximální počet účastníků ve skupině je 15.
 • V průběhu vzdělávání v rámci jedné místnosti nemusí účastníci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v místnosti.
 • Při sejmutí si každý účastník ukládá roušku do sáčku.
 
 
 Při podezření na možné příznaky COVID - 19:
 
 
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školského zařízení vstoupit.
 • Pokud účastník vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí účastníka (zletilý účastník opustí SVČ v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní účastníky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu, pokud je to možné, na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného účastníka.
 • Pokud se u účastníka příznaky objeví v průběhu zájmového vzdělávání, zařízení opustí v doprovodu zákonného zástupce v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného odstupu.
 
 
 
Osoby s rizikovými faktory
 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
 
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s   dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 
 

Co dělat v případě, že účastník patří do rizikové skupiny:
 
Do rizikové skupiny patří účastník, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud účastník patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti účastníka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 
Při každém vstupu do SVČ předkládá účastník tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do SVČ. Prohlášení u nezletilých účastníků je podepsáno zákonným zástupcem:
 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví*
                                                          a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)*
* formulář prohlášení je ke stažení v sekci Dokumenty tohoto webu. 

 
O této povinnosti by měli být zákonní zástupci nebo zletilí účastníci ředitelem SVČ předem informování (v rámci sdělení informace o obnovení osobní přítomnosti v SVČ a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce účastníka tyto dokumenty nepodepíše, nebude osobní účast v SVČ umožněna.
 
 Na co se připravit před znovuotevřením zařízení:
 
 • Dům dětí a mládeže zajišťuje vzdělávací aktivity pouze pro zapsané účastníky.
 • Zákonný zástupce je povinen seznámit se s informacemi o provozu DDM,  hygienickými  opatřeními, a má povinnost podepsat čestné prohlášení - na každý kroužek. 
 • Pedagog si vyzvedává děti před budovou, ve které kroužek probíhá, těsně před jeho začátkem.
 • Mimo dobu konání kroužku se dítě nesmí zdržovat v budově – herna je uzavřena, nelze tedy v budově čekat do zahájení dalšího kroužku.
 • Před budovou je třeba dbát na hygienická opatření (odstupy 1,5 – 2 metry, roušky) a bezpečnost dětí (silniční provoz).

Vzhledem k potřebným opatřením byly posouzeny veškeré zájmové kroužky a bylo rozhodnuto, že v DDM J.Hradec není možné otevřít ty, jejichž přehled dále uvádíme: 
 • Hrajeme si s Montessori I.
 • Hrajeme si s Montessori II.
 • Šikulové I.
 • Baby kluby
 • Taneční přípravka
 • Taneční školička pro rodiče s dětmi
 • BT DVK C show
 • BT JVK B show
 • BT DVK D
 • Mikro Krů Smile
 • Anglický jazyk pro seniory s vnoučaty
 • Šroubek
 • Rady ptáka Domováka
 • Košíkářství
 • Košíkářství II.
 • Košíkářství III.
 • Paličkování
 • Plastikový modelář – Kunžak
 • Košíkářství I. - Kunžak
 • Košíkářství II. – Kunžak
 • Modelářský kroužek – Stráž nad NežárkouV  Třeboni rovněž zpracovali přehled kroužků, které nebudou otevřeny: 
 • Klubíčko
 • Flétnička pro začátečníky
 • Sejkořičky - CHLUM
 • Sejkorky - CHLUM
 • Sejkorky externisté - CHLUM
 • Flétny - CHLUM
 • Taneční školička
 • Tancujeme s Luckou
 • Baletní krůčky - CHLUM
 • Taneční krůčky - CHLUM
 • Taneční kroužek - CHLUM
 • Přírodovědný – CHLUM
 • Sportovky - CHLUM
 • Keramika - CHLUM
 • Rybářský
 • Gymnastika - průprava
 • Sport nás baví
 • Spartakus
 • Mladá hospodyňka
 • Tvořeníčko s rodiči
 • Hrajeme si s angličtinou

 
A na závěr článku informace DDM Dačice - přehled kroužků, které již v tomto školním roce nebudou otevřeny: 
 • Trampolíny I.
 • Trampolíny II.
 • Aerobik Sněženky
 • Africké tance
 • Mladý kutil
 • Cukrové panenky
 • Pedig
 • Cvičení rodiče a děti
 • Baby club


Děkujeme za pochopení.